ياد داشت ها

تحقیقات انجام شده در بخش عشایری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در فاصله شصت ساله ( ۱۳۳۷- ۱۳۹۷)

 

گردآوری و تدوین: مهدی مسعودیان

 

 

ردیف

 

مجری

 

سال

 

موضوع

 

۱ احسان نراقی ۱۳۳۹ چادر نشینی در مناطق خاورمیانه.
۲ پیر بسینیه ۱۹۶۰/۱۳۳۹ شاهسون، نمونه ای از اسکان همراه با انتقال فرهنگ

چادر نشینی- انگلیسی.

۳ پیر بسینیه ۱۹۶۰/۱۳۳۹ باستان شناسی جوامع اولیه کشاورزی و مردم شناسی عشایر ایران- انگلیسی.
۴ پیر بسینیه

ترجمه: ظفردخت اردلان.

۱۹۶۱/۱۳۳۹ طریقه ازدواج شاهسون های دشت مغان- فرانسه.

 

۵ کرنلیس اپت لند ۱۹۶۱/۱۳۳۹ مسائل مربوط به اسکان عشایر کوچ رو شاهسون‎های آذربایجان

(گزارش مقدماتی) انگلیسی.

۶ نادر افشار نادری

با مشارکت کرنلیس اپت لند

۱۳۴۰ اصول سازمان اجتماعی(قسمت اول).
۷ ر- گروسار

با  مشارکت و ترجمه:

صمد فیروزی و عزیز رخش خورشید

۱۳۴۰ بخش اجتماعی مطالعات لیموچا:( اطلاعات در مورد اقتصاد عمومی،ماهیت اقتصادی دهکده،طرح و پیشنهاد،اطلاعات راجع به دهکده، دارائی،خانوار کشاورز،اشکال مختلف اعتبارات و بودجه،منحنی ایام کار).
۸ کرنلیس اپت لند ۱۹۶۱/۱۳۴۰ مسائل مربوط به اسکان عشایر کوچ رو در منطقه دشت مغان- انگلیسی.
۹ کرنلیس اپت لند

با مشارکت و همکاری:

عزیز رخش خورشید

۱۳۴۱ بخش اقتصادی مطالعات لیموچیا:( وضع لموچیا،جمعیت،تحویل جهیزیه،۱۴صفحه‎ یادداشتهای سفر به گیلان و اوضاع منطقه،مرفولوژی دهات،محصول و رابطه بین مالکین و مستأجرین در مورد آبیاری و برخی از اصلاحات کشاورزی).
۱۰ کرنلیس اپت لند

با مشارکت و همکاری:

عزیز رخش خورشید

۱۳۴۱ نظری به زندگی اجتماعی و اقتصادی ده نشینان دشت مغان:

(مطالعه‎ای  درباره مسکن،ساختمان اجتماعی،رابطه بین ده نشینان وچادرنشینان،زندگی اقتصادی،عادات و رسوم بین ده نشینان و چادر نشینان،اعیاد،مراسم ازدواج،تعلیم و تریت،سازمان اداری).

۱۱ کرنلیس اپت لند

 

۱۹۶۲/۱۳۴۱ طرح بررسی ایل بختیاری- انگلیسی و فرانسه.
۱۲ نادر افشار نادری ۱۳۴۴ دشت میشان(طرح مقدماتی)،مبارزه با بی سوادی.
۱۳ نادر افشار نادری

 با همکاری: یونسکو

۱۹۶۶/۱۳۴۵ سمینار ارزشیابی تغییرات اجتماعی.
۱۴ نادر افشار نادری

با مشارکت:

هوشنگ کشاورز،

جواد صفی نژاد،

احمد اشرف،

خسرو خسروی،

 جواد مهاجرانی

۱۳۴۵ گزارش بررسی مقدماتی و طرح مطالعه آینده در ایلات کهگیلویه و بویر احمد: ( اوضاع طبیعی و جمعیتی بویر احمد علیا،سفلی،گرمسیر و سردسیر،مشخصات کلی زندگی اجتماعی و اقتصادی،ساختمان ایلی،تصویر کلی دامداری عشایر منطقه،محاسبه تقریبی درآمد دامداری و کشاورزی، صنایع دستی،آموزش و پرورش،تحولات جمعیتی و تغییرات اقتصادی اجتماعی،وضع تقریب کوچ واسکان عشایر منطقه).
۱۵ عزیز رخش خورشید

هوشنگ کشاورز، 

حسنعلی گلسرخی،مصطفی رحیمی،

 زیرنظر پرویز ورجاوند.

۱۳۴۶ بامدی طایفه ای از بختیاری،( شناسایی منطقه ، کشاورزی و دامداری در سردسیر و گرمسیر،کوچ، وضع روستاها، سازمان اجتماعی ایل، مبادله، لباس، مسکن، صنایع دستی و معتقدات مردم).
۱۶ نادر افشار نادری

(کارگردان و فیلم بردار)

۱۳۴۶ فیلم خرابه های دهدشت:( درباره خرابه های باستانی دهدشت، مدت ۱۰ دقیقه، ۱۶ میلی متری رنگی، دهدشت کهگیلویه).
۱۷ نادر افشار نادری

(کارگردان ، فیلم بردار و صدابرادر)

۱۳۴۶ فیلم بلوط: (درباره زندگی عشایر و تهیه نان از بلوط، مونتاژ فیلیپ لوزوی، مدت ۳۳ دقیقه، ۱۶ میلی متری رنگی،محل کهگیلویه و بویراحمد).
۱۸ نادر افشار نادری

(کارگردان و فیلم بردار)

۱۳۴۶ فیلم مشک: ( درباره تهیه مشک و کاربرد های آن بین عشلیر کهگیلویه، مونتاژ ابراهیم نژاد، مدت ۱۵ دقیقه، محل طیبی کهگیلویه).
۱۹ نادر افشار نادری

با همکاری:

جوادصفی نژاد و هوشنگ کشاورز

۱۳۴۷ طیبی(قسمت دوم شماره ۶ از مجموعه مونوگرافی های ایلات کهگیلویه).
۲۰ نادر افشار نادری

با مشارکت و همکاری:

حسن پارسیا، عزیز رخش خورشید،

هوشنگ کشاورز، جواد صفی نژاد

۱۳۴۷ جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه(گزارش شماره ۸):( برا ساس اولاد، طایفه، تیره و مشخصات ایلات مختلف کهگیلویه، مساحت قلمرو ایلات، جدول درصد‎‎ کوچ واسکان مناطق، مشخصات جمعیتی و کوچ و اسکان، مشخصات تیره و طایفه های ساکن در منطقه).
۲۱ نادر افشار نادری ۱۳۴۷ ایل بهمئی(گزارش شماره۷ از مجموعه منوگرافی های ایلات کهگیلویه).(توصیف اوضاع اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی، نظام دامداری و رابطه آن با ساختمان اجتماعی ایل،مبادله،درآند خانوار و تقسیم کار).
۲۲ عزیز رخش خورشید ۱۳۴۷ چرام(قسمت اول شماره یک از مجموعه منوگرافی های ایلات کهگیلویه)،( شناسایی و بررسی اجتماعی و اقتصادی منطقه چرام، ده شیخ حسین).
۲۳ حسن پارسا ۱۳۴۷ باشت( قسمت اول شماره ۳ از مجموعه منوگرافیهای ایلات کهگیلویه)،(شناسایی و بررسی اجتماعی و اقتصادی منطقه باشت و بابوئی).
۲۴ ایرج قدیمی ۱۳۴۷ بویر احمد علیا( قسمت دوم شماره ۵ از مجموعه منوگرافی های ایلات کهگیلویه)،( شناسایی بررسی  اجتماعی و اقتصادی منطقه یاسوج سررود و بویر احمد علیا).
۲۵ هوشنگ کشاورز ۱۳۴۷ دشمن زیاری(قسمت دوم شماره ۴ از مجموعه منوگرافی های ایلات کهگیلویه)،( شناسایی بررسی اجتماعی و اقتصادی کو.شک و دشمن زیاری).
۲۶ جواد صفی نژاد ۱۳۴۷ اطلس ایلات کهگیلویه( گزارش شماره ۹ )،(اوضاع جغرافیای، نمودارها و نقشه های مختلف منطقه کهگیلویه، بویر احمد علیا، سفلی، گرمسیر، بابوئی، چرام، دشمن زیاری، طیبی، و فهرست مناطق و اماکن جغرافیایی).
۲۷ جواد صفی نژاد ۱۳۴۷ سی سخت بویر احمد سفلی(قسمت اول شماره ۲ از مجموعه منوگرافی های ایلات کهگیلویه)،( شناسایی بررسی اجتماعی و اقتصادی سی سخت بویر احمد سفلی).
۲۸ نادر افشار نادری

(کارگردان)

۱۳۴۹ فیلم گلاب:( فیلم بردار فرهاد ورهام و محمد رضا گلکار، مونتاژ ماه طلعت میرفندرسکی، مدت ۱۵ دقیقه، محل قمصر کاشان، درباره گلاب گیری به طرق سنتی در قمصر کاشان).
۲۹ جواد صفی نژاد ۱۳۴۹ واحد های اندازه گیری در روستا های ایران( قسمت اول در روستاهای ایران توسط حسین ملک و قسمت دوم در منطقه کهگیلویه توسط جواد صفی نژاد).
۳۰ هوشنگ کشاورز

جواد صفی نژاد و ویدا حاجی

۱۳۵۰ بررسی اجتماعی و اقتصادی شرکت سهامی زراعی نیوان نار(گلپایگان) از انتشارات بخش تحقیقات روستایی و عشایری.
۳۱ هوشنگ کشاورز ۱۳۵۰ خطوط اصلی مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان در روستاهای ایران.(قشربندی جامعه روستایی و مسائل و مشکلات کودکان و جوانان در قشرهای متفاوت روستایی).
۳۲ هوشنگ کشاورز ۱۳۵۱ موانع توسعه روستایی ایران .( رساله ای به زبان انگلیسی برای دوره عمومی موسسه آسیایی توسعه اقتصادی و اجتماعی).
۳۳ جواد صفی نژاد ۱۳۵۱ بنه ( نظام های تولید زراعی جمعی” بنه” قبل و بعد از اصلاحات ارضی، چاپ دوم ۱۳۵۳).
۳۴ جواد صفی نژاد ۱۳۵۴ خان نامه.( تحقیق درباره درآمدهای مستمر خان در دوران خان خانی منطقه بویر احمد کهگیلویه، طریقه وصول انواع مالیات از دام و زراعت، چگونگی تخمین درآمدهای زراعی افراد ایلی توسط میرزاها).
۳۵ هوشنگ کشاورز ۱۳۵۴ کلیات و داده های آماری، طرح جنبه های اجتماعی عمران منطقه کهگیلویه و بویر احمد.(جمعیت و نیروی انسانی، کشاورزی، دامداری و درآمد).
۳۶ هوشنگ کشاورز ۱۳۵۵ عشایر و مسئله اسکان( مقدمه طرح اسکان عشایر ، ویژگی های ساختی و کوچ و تأثیر آن در بنیاد های ایل، گروه های دامدار، ترکیب رمه و هدفهای آن، اسکان با انگیزه های توسعه عمران، الگوهای زیست و سکونت).
۳۷ هوشنگ کشاورز

با همکاری: میر سید علی ناظم رضوی

۱۳۵۵ عشایر و مسائل توسعه شناخت.(جمعیت و توسعه، مشکلات تحقیق در ایلات ایران، نظام تولیدی و روابط اجتماعی، مبادله و پیله وری، مقایسه تطبیقی جوامع ایلی و جوامع روستایی، انسجام و ازهم گسیختگی ایلی، مختصری در باب اسکان،مجملی بر مرگ میر دام به انضمام جداول مربوط).
۳۸ هوشنگ کشاورز ۱۳۵۵ نظام کاست در هند( ترجمه، فصلی از کتاب استفن فوکس)،(مطالبی تحت عنوان منشأنظام کاست در هند، تعریف کاست ، مبانی کاست، آثار مرتبط بر نظام کاست در هند امروز).
۳۹ هوشنگ کشاورز

با همکاری: مسعود شفیق

۱۳۵۵ بررسی اقتصادی و اجتماعی ۱۰ آبادی در استان زنجان به درخواست بانک جهانی توسعه کشاورزی.
۴۰ محمد رضا کازرونی

میر سید علی ناظو رضوی

۱۳۵۵ جنبه های اجتماعی اشتغال( طرح جنبه های اجتماعی عمران منطقه کهگیلویه و بویر احمد).
۴۰ محمد رضا کازرونی ۱۳۵۵ ساخت اجتماعی عشایر به هنگام کوچ( مال کا ابراهیم از تیره تا مرادی ایل بویر احمد سفلی)،(خلاصه ای از مقدمه کوچ در ظرف زمانی خود، گذری است از تنگه ها و فراز و نشیب ها از نقطه ای به نقطه ای دیگر، گذر مردان و زنان و رفت و برگشتی است از بلندی های سرد و یخ زده به گرمای جلگه ها و بسیاری دیگر از مطالب و گذران زندگی روزمره ایل بویر احمد).
۴۱ محمد رضا کازرونی ۱۳۵۵ کوچ در عشایر کهگیلویه
۴۲ جواد صفی نژاد ۱۳۵۵ غارت،(درآمدهای غیر مستمر خان در دوران خان خانی در منطقه کهگیلویه و بویراحمد، جنگها، نزاع ها، کشتارها درون ایلی و برون ایلی که به خاطر تثبیت یا تضعیف قدرت خان ها که سرانجام به غارت منجر می گردید، گروه ها و قشرهای غارت گر، شکل تقسم غارت و غیره).
۴۳ جواد صفی نژاد ۱۳۵۵ تعاونی های کهن،(علل تشکیل تعاونی های کهن ” بنه ” در رابطه با اقلیم ایران، تقسیم ایران به شرق و غرب به اعتبار خط همباران و دلایلی جهت ایجاد بنه ها در شرق ایران به همراه نقشه ها و جداول مربوط).
۴۴ جواد صفی نژاد ۱۳۵۵ نظام های تولید جمعی و سنتی زراعی در ارتباط با اقلیم ایران،

(سخنرانی در چهارمین کنگره جغرافیدانان ایران در دانشگاه فروسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی).

۴۵ جواد صفی نژاد

با همکاری و مشارکت: فاطمه ابراهیم زاده،مینا الوندی، ژیلا بیگدلی، فرشته خرسند یار، جمیله سعید پور، نسرین قند فروش، ناهید مسائی اسکویی، فاطمه والامنش.

زیر نظر شاهرخ ترغیبی

۱۳۵۷ منابع و مأخذ فارسی عشایر ایران، مرحله اول،(بررسی و معرفی کتب و مقالات و گزارش های دولتی و تحقیقات موسسسات تحقیقاتی راجع به عشایر ایران.بررسی و معرفی ۱۴۷ منبع و مأخذ، فهرست اماکن جغرافیایی، نام نویسندگان واشخاص،نام ایلات و طوایف و تیره ها، و فهرست کتب و مقالات و گزارش ها و پایان نامه های تحصیلی).
۴۶ جواد صفی نژاد

با همکاری و مشارکت: مینا الوندی، فرشته خسرو یار، ناحید مسائی اسکویی، نصراله افجه ای، علمدار افراشته، جهانشاه چرامی، قاسم حسینی، علی اکبر حسینی، خلیفه صفایی، هیبت اله غفاری، یعقوب غفاری،فضل اله محمدی.

زیر نظر شاهرخ ترغیبی

۱۳۵۸ ابزار کار سنتی عشایر منطقه مرکزی ایران،( معرفی ابزار کار سنتی عشایر ایران با تصاویر و عکس های متعدد در سه بخش: کشاورزی و دامداری و دیگر ابزار که در کارخانه داری ونان پزی و تبدیل شیر به کره و دوغ و روغن بکار می رود همراه با معرفی کاملی از سیاه چادر عشایری و ابزار کار صنایع دستی و سنتی).
۴۷ جواد صفی نژاد

با همکاری: طیبه گرد مرد

۱۳۶۰ فهرست های موضوعی، ضمیمه ای بر منابع و مأخذ عشایر ایران مرحله اول.
۴۸ جواد صفی نژاد

با همکاری:

شاهرخ ترغیبی، فرشته خرسد یار، هیبت اله غفاری، طیبه گرد مرد

۱۳۶۱ منابع و مأخذ فارسی عشایر ایران، مرحله  دوم، (بررسی و معرفی کتب و مقالات و گزارش های دولتی و تحقیقات موسسسات تحقیقاتی راجع به عشایر ایران.بررسی و معرفی۲۸۰ منبع و مأخذ و فهرست کتب و مقالات و گزارش ها و پایان نامه های تحصیلی).
۴۹ جواد صفی نژاد

با همکاری:

شاهرخ ترغیبی، فرشته خرسد یار، هیبت اله غفاری، طیبه گرد مرد

۱۳۶۱ منابع و مأخذ فارسی عشایر ایران، مرحله سوم، (بررسی و معرفی کتب و مقالات و گزارش های دولتی و تحقیقات موسسسات تحقیقاتی راجع به عشایر ایران.بررسی و معرفی۴۰۰ منبع و مأخذ و فهرست کتب و مقالات و گزارش ها و پایان نامه های تحصیلی).
۵۰ شاهرغ ترغیبی

با همکاری:

 محسن صفا بخش،

سوسن مرتضوی(مترجم)

۱۳۶۱ سیاه چادر، مجموعه ای از چادرها و سیاه چادر های ایلات کوچ نشین ایران( گزارش مقدماتی پیرامون سیاه چادر های بویراحمدی، بختیاری قشقایی، و با اطلاعات و ترجمه هایی از کتون فرانسه و انگلیسی درباره دیگر چادرهای عشایر ایران)
۵۱ جواد صفی نژاد

با همکاری:

شاهرخ ترغیبی، فرشته خرسد یار، هیبت اله غفاری، طیبه گرد مرد

۱۳۶۳ تعاونی های عشایری سررود بویر احمد علیا،(بررسی تعاونی های سنتی منطقه ای بویر احمد علیا وشرکت های تعاونی ایجاد شده توسط ارگان های مختلف دولت در منطقه و چگونگی تلفیق و پیوند این دو در منطقه ).
۵۲ شاهرغ ترغیبی

 

۱۳۶۳ منابع و مأخذ فارسی عشایر ایران، مرحله  چهارم،(بررسی و معرفی کتب و مقالات و گزارش های دولتی و تحقیقات موسسسات تحقیقاتی راجع به عشایر ایران.بررسی و معرفی۱۰۰ منبع و مأخذ و فهرست کتب و مقالات و گزارش ها و پایان نامه های تحصیلی).
۵۳ مصطفی ازکیا

با همکاری: هیبت اله غفاری

۱۳۶۷ کوچ و اسکان اولاد میر حسین بویر احمد علیا،( در این طرح هرچند که تأکید بر مطالعات زندگی عشایری و مسائل مربوط به کوچ است ولی به روابط متقابل کوچ رو ها و اسکان یافته ها نیز توجه می شود).
۵۴ شاهرغ ترغیبی

با همکاری:

بیژن افسر کشمیری، فریدا زمانی

۱۳۶۷ سیاه چادر- مسکن عشایر کوچ رو ایران( شناخت و معرفی ساختمان چادرها در بین کلیه ایلات ایران و چگونگی بافت و ساخت آنها به طور عام و همچنین فرهنگ و آداب مربوط به مسکن متحرک و یافتن امکانات احتمالی برای بکار گیری آن به جای ساختمان های روستایی و کارگری حاشیه شهرها در مناطقی که جزو اماکن ایلی و قلمرو سرزمین های عشایری است).
۵۵ جواد صفی نژاد

با همکاری: شاهرغ ترغیبی ،

 علی پاینده

۱۳۶۹ مجموعه تفضیلی موأخذ عشایر ایران( کلیه مقالات، کتب،رسالات و کارهای پژوهشی که درباره عشایر اران به زبان فارسی نوشته شده اعم چاپی ، خطی، زیراکسی، شامل ۷۳۰ منبع از آغاز تا سال ۱۳۶۹).
۵۶ جواد صفی نژاد

با همکاری: علی پاینده

۱۳۷۱ بازخوانی ، مطالعه و تفسیر سند دشمن زیاری( تفسیر و تحلیل سند یافته شده مربوط ب ۱۰۶۸ ه.ق سندی که به موجب آن سرپرست ایل دشمن زیاری به دلیل کهولت سن تصمیم می گیرد ثروت و سرپرستی ایل را به پسر ارشدش منتقل نماید).
۵۷ جوادصفی نژاد

با همکاری: بیژن افسری کشمری، شاهرخ ترغیبی

۱۳۷۲ “مال” تجمع های سکونتی عشایر در بختیاری ، بویر احمد و ممسنی.( پژوهشی میدانی و  بررسی مال از دیدگاه های مختلف در سه منطقه قلمرو لر بزرگ).
۵۸ مصطفی ازکیا

با همکاری: منصور وثوقی، حمید انصاری،جلال الدین رفیع فر، محمود نبی زاه، محسن صفا بخش، علی اکبر محرابی.

۱۳۷۵

 

 

ارزیابی فنی، اقتصادی، اجتماعی طرح های مرتع داری شامل ۹ پروژه(به منظور آگاهی از زمینه ها و عوامل اجتماعی موثر برتخریب مراتع ایران و ارائه راه حل هایی برای جلو گیری از آن  در استان فار س و کهگیلویه و بویر احد اجرا شد).
۵۹ ناصر فکوهی   بررسی انسان شناسانه موسیقی نواحی مرکزی لرستان.

ارائه تبیینی انسان شناسانه از موسیقی نواحی مرکزی لرستان .

 

منابع:

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(۱۳۵۷). فهرست تحقیقات و انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی از سال۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷٫ تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

صفی نژاد،جواد و همکارن (۱۳۵۷). منابع و مآخذ عشایر ایران مرحله اول، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

 صفی نژاد،جواد و همکارن (۱۳۶۰). منابع و مآخذ عشایر ایران مرحله دوم،. تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 صفی نژاد،جواد و همکارن (۱۳۶۱).منابع و مآخذ عشایر ایران مرحله سوم،. تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

ترغیبی،شاهرخ(۱۳۶۳). منابع و مآخذ عشایر ایران مرحله چهارم،. تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

صفی نژاد،جواد،پاینده،علی،ترغیبی،شاهرغ و همکارن (۱۳۶۹) . منابع و مآخذ عشایر ایران مرحله پنجم، تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

محسنی تبریزی،علیرضا و همکاران(۱۳۷۴). فهرست تحقیقات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال۱۳۵۸ تا ۱۳۷۴٫ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

دارابی،علی(۱۳۸۴). خلاصه تفصیلی طرح­های تحقیقاتی موسسه مطالعات و تحقیقات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴٫ تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

هاشمی،سید ضیاء و همکارن (۱۳۹۶). چکیده مطالعات و تحقیقات اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۸۴٫ . تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن