تلویزیون و پدیده مجری -سلبریتی‌های دو ساحتی و طرح یک پرسش

تلویزیون و پدیده مجری -سلبریتی‌های دو ساحتی و طرح یک پرسش

محمدمهدی فتوره‌چی*

 

از زمان رسانه ای شدن تصاویرآزاده نامداری در رسانه های مختلف و ارائه نقد و نظرهای کارشناسی و غیرو، مدت زیادی نمی گذرد؛ ولیکن با فاصله گرفتن از زمان وقوع خبر ومتعاقب بحث و بررسی های متعدد و دریافت دیدگاه های مختلف منتقدان و اصحاب رسانه، شاید بتوان در این مقطع از منظر دیگری به این موضوع جنجال برانگیز و علل بروز چنین تغییر نگرش تامل برانگیزانه یک چهره تلویزیونی نام آشنا پرداخت.

در باره چرایی وقوع چنین اتفاقاتی و چگونگی شکل گیری از این قبیل رخدادها در گذشته نه چندان دورتر، کارشناسان حوزه های مختلف هر یک از منظر خود گاهی به نقش رسانه ملی در ستاره سازی و یا ستاره سوزی مجری پیشگان تلویزیون پرداخته اند؛ متاسفانه در مواردی در قضاوت ها و تحلیل های ارائه شده شاهد کج اندیشی و سطحی نگری هایی بودیم و البته برخی از اصحاب رسانه از جمله این نشریه وزین هم برآن شد تا با رجوع به روانشناسان و جامعه شناسان به طور مبنایی تر وبا جامع نگری بیشتر در همه پیش فرض های ممکن به موضوع بپردازند؛ از این رو در ادامه، صاحب این قلم هم به نوبه خود و بضاعتش تلاش خواهد کرد با مرور برخاطرات و دورنماها یی که در اذهان ازپدیده سلبریتیزاسیون در تلویزیون نقش می بندد در حد بضاغت، تامل و کاووشی در مساله کند.

اگر چه سینما و تلویزیون همواره به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانه همگانی درشهره سازی افراد و شخصیت های هنری و ورزشی از ابتدای پیدایش آن نقش آفرینی کردند، ولیکن بی تردید با صنعتی شدن جوامع، وکاهش زمان اوقات فراغت شهروندان برای گذران اوقاتی در خارج از خانه ، تلویزیون، این جعبه جادویی در جوامع توسعه یافته صنعتی و یا در حال توسعه ای چون ما بسرعت توانست سهم قابل توجهی از زمان استراحت خانواده ها را اشغال کند و از همین نقطه، مجریان برنامه های مختلف، بویژه سرگرم کننده، اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد مخاطبان پیدا کردند. از آنجایی که ورود به عرصه سینما و بازیگری و کس