جلسه تخصصی “آینده پژوهی روابط عمومی”

جلسه تخصصی “آینده پژوهی روابط عمومی”

جلسه تخصصی “آینده پژوهی روابط عمومی

زمان: سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک ۸، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

حضور رایگان با پیامک ۹۷۰۷۱۷ به شماره ۰۹۱۲۳۴۳۷۹۱۶

در صورت تمایل گواهینامه دانشگاه تهران صادر خواهد شد