جلسه تخصصی تکنیک های اقناع و تبلیغ در فضای مجازی

جلسه تخصصی تکنیک های اقناع و تبلیغ در فضای مجازی

جلسه تخصصی

« تکنیک های اقناع و تبلیغ در فضای مجازی »

ارائه دهندگان: دکتر حسینی رایزن فرهنگی ایران در کشورهای مختلف
مهندس رجبی مدیر سایت خانواده و اینترنت

زمان: چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
ساعت ۱۶ تا ۱۸