اخبار

حمایت از پایان نامه های دانشجویان

با سلام و احترام؛
۲۹۳۱ در خصوص حمایت از پایان نامه / رساله دانشجویان در راستای تأمین / ۸۰/ پیرو مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه در تاریخ ۲۱
نیازهای پژوهشی حوزه ی فرهنگی و اجتماعی، تقویت و ارتقای نقش دانشجویان در توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، استفاده از
ظرفیت ها و استعدادهای دانشجویان برای دستیابی به اولویت های علمی و فرهنگی دانشگاه و تقویت روحیه خلاقیت و ایده پردازی در
دانشجویان، بدین وسیله موضوعات مورد حمایت به صورت زیر اعلام می شود:
– زیست بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛
– تبیین مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی؛
– بررسی راهکارهای ترویج مسولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای؛
– بررسی راهکارهای ارتقا مهارت های اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه پذیری آنان؛
– بررسی راهکارهای توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان؛
– بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی؛
– تحلیل محتوی نشریات دانشجویی؛
– راهکارهای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان به نحو مؤثر و توجه به آموزش محوری و مهارت آموزی؛
– تبیین فرهنگ، تمدن و هویت اصیل اسلامی-ایرانی؛
– مطالعات اجتماعی گروه ها و تشکل های دانشجویی؛
– شناسایی، نقد و ارائه ی الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها؛
– طراحی الگوی جامع برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در راستای اولویت ها و چشم انداز فرهنگی دانشگاه تمدن ساز؛
– طراحی الگوی ارزیابی و پایش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛
– تبیین جایگاه فرهنگ و ارتباط آن با ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها؛
– ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فضای مجازی و فناوری های نوین فرهنگی، هنری و رسانه ای؛
– بررسی مناسبات علمی-فرهنگی تمدن ایرانی-اسلامی با سایر تمدن ها و فرهنگ ها؛
در ضمن مراحل ارسال، بررسی و اعلام نتایج حمایت از پایان نامه / رساله دانشجویی به ترتیب زیر است:
۲- تکمیل فرم درخواست )فرم پیوست( و ارسال طرح پایان نامه / رساله از سوی دانشجویان به گروه آموزشی مربوط؛
۱- ارسال فرم درخواست و طرح پایان نامه / رساله بعد از تأیید شورای گروه آموزشی به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛
۹- ارسال فرم درخواست و طرح پایان نامه / رساله بعد از تأیید شورای پژوهشی واحد به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛
۴- بررسی و اعلام نظر )تأیید یا رد( توسط کمیته در مورد طرح پایان نامه / رساله ارسالی و تعیین ضریب حمایت در مورد آن ها و اعلام به
معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛

حمایت فرهنگی و اجتماعی از پایان نامه و رساله

فرم_حمایت_از_پایان_نامه

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن