سلسه نشست‌های نقد و بررسی سنجش دینداری در ایران

معرفی عمومی سلسله نشست های نقد و بررسی سنجش دینداری در ایران
نزدیک به چهار دهه از اهتمام محققان به موضوع دینداری و سنجش آن در بخش‌هایی از جامعه ایران می‌گذرد و یافته‌های ارزشمند و ادبیاتِ نظریِ گرانسنگی از آن حاصل آمده است. با این وصف هنوز حجم و عمق کارهای انجام شده، تکافویِ نیاز و پاسخ‌گویِ اهمیت و پیچیدگی‌های این موضوع در جامعه ایران نیست و تلاش‌های بازهم بیشتری را از صاحب‌نظران این حوزه طلب می‌نماید. با درک همین ضرورت، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری دفتر برنامه ریزی پژوهش های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی بر آن شده است به بازبینی و واکاوی مهم‌ترین دستاوردهای این تلاشِ علمی مبادرت نماید. برگزاری جلساتی با حضور محققان و صاحب‌نظران برجسته این حوزه مطالعاتی، اقدامی است که می‌تواند ضمن ایجاد فضای مناسب بحث و گفتگو و امکانی برای تبادلِ نزدیک‌ترِ آرا، بستر و شرایط لازم برای ارتقای سطح تحقیقات در این‌ موضوع را فراهم آورد. به همین منظور برای زمستان سال ۱۳۹۰، سلسله نشست‌هایی با عنوانِ بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران طراحی شده است و برای هرچه پُربارتر شدنِ جلسات، از محققان دعوت می‌نماید تا در جمع اساتید و دانشجویان علاقمند به این موضوع، حضور به‌هم رسانید.