نقد و بررسی “سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت”

نقد و بررسی “سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت”

نقد و بررسی “سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت”

زمان: یک شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان: پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران