شماره سوم فصلنامه تخصصی مطالعات اجتماعی دین

شماره سوم فصلنامه تخصصی مطالعات اجتماعی دین

شماره سوم فصلنامه” مطالعات اجتماعی دین” در زمستان ۱۳۹۳ منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

دانلود شماره سوم فصلنامه مطالعات اجتماعی دین