گرامیداشت شصتمین سال تاسیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

گرامیداشت شصتمین سال تاسیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی