سلسه نشست‌های نقد و بررسی سنجش دینداری در ایران

معرفی عمومی سلسله نشست های نقد و بررسی سنجش دینداری در ایران
نزديک به چهار دهه از اهتمام محققان به موضوع دينداري و سنجش آن در بخش‌هايي از جامعة ايران مي‌گذرد و يافته‌هاي ارزشمند و ادبياتِ نظريِ گرانسنگي از آن حاصل آمده است. با اين وصف هنوز حجم و عمق کارهاي انجام شده، تکافويِ نياز و پاسخ‌گويِ اهميت و پيچيدگي‌هاي اين موضوع در جامعة ايران نيست و تلاش‌هاي بازهم بيشتري را از صاحب‌نظران اين حوزه طلب مي‌نمايد. با درک همين ضرورت، مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با همکاری دفتر برنامه ریزی پژوهش های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی بر آن شده است به بازبيني و واکاوي مهم‌ترين دستاوردهاي اين تلاشِ علمي مبادرت نمايد. برگزاري جلساتي با حضور محققان و صاحب‌نظران برجستة اين حوزة مطالعاتي، اقدامي است که مي‌تواند ضمن ايجاد فضاي مناسب بحث و گفتگو و امکاني براي تبادلِ نزديک‌ترِ آرا، بستر و شرايط لازم براي ارتقاي سطح تحقيقات در اين‌ موضوع را فراهم آورد. به همين منظور براي زمستان سال 1390، سلسله نشست‌هايي با عنوانِ بررسي و نقد سنجش دينداري در ايران طراحي شده است و براي هرچه پُربارتر شدنِ جلسات، از محققان دعوت مي‌نمايد تا در جمع اساتيد و دانشجويان علاقمند به اين موضوع، حضور به‌هم رسانيد.