دهمین جلسه مشترک پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دهمین جلسه مشترک پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۹۶/۲/۱۱ با حضور نمایندگان نهادهای علمی و پژوهشی کشور و نماینده موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست پیش نویس پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه و نظام‌نامه پیوست فرهنگی فضای مجازی پس از ارایه کارشناسان شورای عالی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.