بررسی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی تاثیرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بر جامعه شهری و روستایی

بررسی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی تاثیرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بر جامعه شهری و روستایی

poster