سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران 1341

سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران 1341

سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران كه در ارديبهشت سال ١٣٤١ به همت موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد تصويرگر ديدگاه ها و نقدهاي دانشگاهيان و مديران عالي رتبه دهه ١٣٤٠ درباره مشكلات تهران است. هشدارهايي كه در اين سمينار چند روزه در باره بحران‌هاي مختلف پايتخت از مسكن و معماري گرفته تا آب رساني و لزوم تهيه نقشه جامع شهر داده شد، چندان شنيده نشد. دسترسي به متن گزارش اين سمينار مهم براي پژوهشگران به سبب نايابي آن آسان نبود و از اين رو موسسه بر آن شد تا با انتشار نسخه الكترونيك آن خدمتي به جامعه پژوهشگران شهري كند. در اين سمينار نام‌هايي چون احسان نراقي، مهدي بازرگان، هوشنگ سيحون ، علي اكبر سياسي، غلامحسين. صديقي، جمشيد بهنام و علي محمد كاردان حضور داشتند و سخنراني كردند.

سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران