مقالاتی مربوط به قشربندی اجتماعی؛ 53-1352

فایل زیر حاوی چند مقاله در مورد قشربندی اجتماعی است که برای درس قشربندی اجتماعی در سال تحصیلی 53-1352 جمع‌آوری شده؛
1. “قشرهای درآمد ایران و ملاک درآمد در تعیین طبقات اجتماعی” نوشته احمد اشرف
2. “سازمان طبقاتی ایران در قرون اخیر” نوشته غلامعلی خواجه‌نوری
3. “گروه‌بندی ایلات و اختلاف طبقاتی جامعه ایلی مغول” ترجمه شیرین بیانی
4. “سازمان طبقاتی ایران” برگرفته از سخنرانی آقای فلسفی

درس قشربندی اجتماعی