توسعه به عنوان فرايندي پيچيده و تاريخي كه ريشه در زمينه ها و بسترهاي چند گانه دارد، از آثار و پيامدهاي عديده‏اي در ساحت‏هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي برخوردار است و همواره در كانون توجه انديشمندان اجتماعي بوده است. به گونه اي كه امروزه شاهد وجود رشته هاي متنوع و گوناگوني هستيم كه قلمرو كاوش نظري و تجربي خود را مسئله توسعه قرار داده‏اند  به همين‏دليل در حال حاضر مواجه با بخش ها و موسسات گوناگون علمي و دانشگاهي هستيم كه بخش قابل اعتنايي از تلاش علمي و پژوهشي خود را مصروف غنا بخشي به مباحث توسعه نموده اند.
بخش مطالعات توسعه موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران نيز به سهم خود از آغاز شكل گيري مباحث توسعه اي در ايران، به مسائل مربوط به توسعه از منظر اجتماعي و جامعه شناختي اهتمام داشته است كه در ادامه فعاليت علمي و پژوهشي خود موارد ذيل را براي فعاليت پژوهشي و ترويجي خود در نظر گرفته است:
1-     برگزاري جلسات سخنراني در مورد مطالعات توسعه در ايران با محورهاي
–         روش شناسي مطالعات توسعه
–         تحليل برنامه هاي توسعه
–         تحولات توسعه اي جامعه روستايي ايران
–         امر سياسي و جامعه روستايي
2-     برگزاري نشست هاي مربوط به نقد كتاب در حوزه مطالعات توسعه
3-      تدوين و چاپ مجموعه مقالات در حوزه مطالعات توسعه در ايران اجرا و هدايت طرح هاي پژوهشي در حوزه مطالعات توسعه

مدیر این گروه آقاي دكتر غلامرضا غفاري و دبیر آن خانم دکتر پروين علي‏‌پور است.