جمعیت شهری جهان با سرعتی بیش از جمعیت کل جهان افزایش یافته است. به همين دليل افزایش شهرنشینی هم از نظر تعداد و هم از تراكم جمعیت از پدیده های بحث انگیز محافل علمی جهان بوده است. رشد جمعیت شهری به بهای کاهش درصد جمعیت روستانشین بر اهمیت مطالعه شهرها بخصوص از جنبه های بررسی رابطه متقابل محیط و جمعیت انسانی افزوده است. در کشورهای جهان سوم روند رشد جمعیت شهری حتی سریعتر از کشورهای پیشرفته می باشد. توسعه بیش از حد شهرها در کشورهای در حال توسعه جهان آثاري بسيار پيچيده بر جاي مي گذارد  تمرکز جمعیت در شهرها در سراسر جهان خصوصاً ‏در کشورهای در حال توسعه و رشد بی رویه و بدون برنامه ریزی مراکز شهری، کیفیت زندگی را در تمام مراکز شهری پایین آورده و آلودگی – سروصدا – بیماریهای مسری – بالا رفتن نرخ جرائم و مسائل اجتماعي و کمبود زمین و تسهیلات عمومی، بهایی است که باید برای رشد سریع شهرها پرداخت. از همین رو کاستن از مشکلات موجود و برنامه ریزی در جهت آینده بهتر، مطالعه شهرها بخصوص مسائل اجتماعي شهری، اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.
بخش بررسی های شهري و منطقه ای موسسه به عنوان یکی از قدیمی ترین بخش های پژوهشی موسسه با قدمت بیش از نیم قرن با توجه به اين ملاحظات در تلاش است تا مسائل اجتماعي را با اتكا به مطالعات شهري مورد بررسي قرار دهد برساخت كرده تا سياستگذاران با آنها آشنا شده و در حد امكان راه حل هايي را جهت رفع مشكلات به ايشان ارائه نمايد. گردآوري مهمترين آثار نظري و روش شناختي در اين حوزه و شناسايي نیازهاي پژوهشي از ديگر اهداف اين بخش مي باشد. این بخش آماده است تا با عقد قراردادهای پژوهشی و آموزشی با وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت های مرتبط با مسائل شهری و منطقه ای همکاری کند. 
 
مدیر اين بخش آقاي دكتر حسین ایمانی جاجرمی دانشیار مطالعات توسعه اجتماعی است و خانم دکتر اعظم آهنگر کارشناس مسوول آن است.

ایمیل مدیر بخش: imanijajarmi@ut.ac.ir

ایمیل کارشناس مسوول بخش: aahangar@ut.ac.ir

{gallery}Urban Pics:::0:0{/gallery}