تحقیقات انجام شده در بخش عشایری موسسه

تحقیقات انجام شده در بخش عشایری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در فاصله شصت ساله ( ۱۳۳۷- ۱۳۹۷)

  گردآوری و تدوین: مهدی مسعودیان     ردیف   مجری   سال   موضوع   ۱ احسان نراقی ۱۳۳۹ چادر نشینی در مناطق خاورمیانه. ۲ پیر بسینیه ۱۹۶۰/۱۳۳۹ شاهسون، نمونه ای از اسکان همراه با انتقال فرهنگ چادر نشینی- انگلیسی. ۳ پیر بسینیه ۱۹۶۰/۱۳۳۹ باستان شناسی جوامع اولیه کشاورزی و مردم شناسی عشایر ایران- […]

By مدیریت سایت | طرح های پژوهشی . ياد داشت ها
DETAIL