تغییرات زبانی دانشجویان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران

تیر
۱۳

فرآیند ایرانی شدن دانشجویان مهاجر

اوایل خردادماه بود که حسین کریمی و زهرا منصوری پرسشنامه‌ای را برای یک تحقیق علمی طراحی کردند. آن‌ها دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند. دیاران نیز با انتشار این پرسشنامه در کانال تلگرام سعی کرد مشارکت بزرگتری را برای آنان فراهم کند.  نتیجه ی کار پژوهشی آن‌ها در مورد تغییرات زبانی دانشجویان افغانستانی مشغول […]

By مدیریت سایت | ياد داشت ها
DETAIL