طنز ایرانی

فروردین
۲۱

بخش‌های پایانی پایتخت، طنزی ایرانی یا درام دلهره؟

بخش‌های پایانی پایتخت، طنزی ایرانی یا درام دلهره؟ محمد مهدی فتوره‌چی* در اندیشه‌ی نگارش نقدی جامع به سریال پربیننده پایتخت بودم که سکانس‌های پر از دلهره و اضطراب و غیرقابل پیش‌بینی این مجموعه‌ی طنز در هفدهمین قسمتش ناگزیرم کرد با تمرکز بر حوادث، صحنه و گفتگوهای این بخش مرقومه‌ی زیر را بنگارم. برای این یادداشت […]

By مدیریت سایت | ياد داشت ها
DETAIL