اخبارنشست های علمی

بررسی ظرفیت های کاربردی علوم اعصاب در آینده پژوهی فردی

بررسی ظرفیت های کاربردی علوم اعصاب در آینده پژوهی فردی

دکتر کیومرث احمدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

سیر تکوین برداشت از انسان بگونه ای است که نگاه را از انسان اقتصادی ، اجتماعی به انسان پیچیده کشانده است اما اخیرا مفعومی نو از انسان در حال بسط است که انسان مغربنیان نام دارد مفهومی که مجدد به پیچیدگی انسان اشاره دارد ولی این پیچیدگی را از طریق علوم اعصاب قابل تبیین و ترجمان می پندارد. در انسان مغز بنیان ، تمامی احساس، افکار و رفتار انسان ناشی از فعل و انفعالات مغز وی است. ساختار مغز، نوروترانسمیترها و هورمون ها در کمیت و کیفیت فعل و انفعالات مغز موثرند لذا خلقیات ما ، شخصیت ما تحت تاثیر کامل نوروترانسمیترها و هورمون ها است.  میزان هر هورمون می تواند پیش بینی کننده نوعی خاصی از خلقیات در انسان باشد. سروتونین بانی رفتارهای مدبرانه، دورنگرانه، موقرانه و .. است تستوسترون بانی رفتارهای تکانشی، تهاجمی، آنی و … است . دوپامین ، اکسی توسین ، اندورفین، کورتیزول، اپی نفرین و …. هر کدام تبیین کننده وضعیت خاص خلقی در انسان هستند. مغز انسان دارای یک سری پیش فرض است بطور مثال و براساس قانون گوردون ، مغز به دنبال حداکثرسازی پاداش هایی از قبیل احترام، امنیت ، مقام، ثبات ، آزادی عمل، امید ، نشاط، اعتماد و .. و به دنبال حداقل سازی تهدیداتی از قبیل بی احترامی، عدم امنیت، عدم قطعیت، ناامیدی و یاس، اجبار ، اضطراب و … است

بطور مثال ، مغز، شباهت ها را یک پاداش می شمارد لذا مدارات سیستم پاداش مغز و در نهایت رفتارهای متمایلانه  از قبیل مسئولیت پذیری، مشارکت پذیری از فرد بروز پیدا می کند اما عدم تشابه را یک تهدید دانسته و مرکز ترس مغز انسان فعال شده و در نهایت رفتارهای اجتنابی از فرد بروز پیدا می کند مثل مشارکت گریزی، ارتباط گریزی، بی تفاوتی، سردرگمی و .. پس آمادگی ذهنی یک انسان برای روندها بسیار بیشتر از سناریوها  خواهد شد البته مغز دارای پیش فرضهای زیادی است که کاملا در آینده پژوهی فردی قابلیت کاربرد دارد مثلا قانون هب که اشاره می کند اگر از نورون ها و مدارات عصبی استفاده نشوند از بین می روند یا قانون دیگر این است که در مغز انسان بد همواره از خوب قویتر است یعنی تبیین یک سناریو نامطلوب در کنار یک سناریو مطلوب، ناخودآگاه مغز بیشتر تحت تاثیر سناریوی نامطلوب قرار می گیرد. ظرفیت نورون های آیینه ای هم کاملا برای حوزه های توسعه فردی و آینده پژوهی فردی موثر هستند که در نشست مورد تحلیل قرار گرفت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن