اخبار

برگزاری کارگاه روش تحقیق پیمایشی

 عنواین مطالب کارگاه روش کمی:

تحقیق پیمایشی تبیینی

جلسه اول طرح مسئله: ۱٫ سؤال و مسئله اصلی تحقیق ۲٫ پاسخ‌های موجود ۱٫ مرور متون ۲٫  نظریه‌ها    ۳٫ هدف (یا اهداف) تحقیق ۴٫ اهمیت تحقیق ۱٫ بنیادی ۲٫  کاربردی      مبانی نظری               1. نظریه تبیین‌کننده (یا استدلال نظری)               2. مدل نظری (فرضیات) مفاهیم و تعریف عملیاتی               1. تئوری سنجش               2. پایایی و اعتبار               3. مقیاس‌سازی   جلسه دوم   مبانی روش‌شناسی ۱٫ روش تحقیق ۲٫ تکنیک گردآوری داده‌ها:          پرسشنامه (مطالعه مقدماتی، پیش‌آزمون)   اجرای پیمایش: ۱٫ سازمان کار             2. عملیات میدانی  داده‌پردازی: ۱٫ کدگذاری ۲٫ پردازش داده‌ها ۳٫ پیرایش داده‌ها  تکنیک‏های تحلیل داده‏ها: ۱٫ آمار توصیفی            2. آمار استنباطی     جلسه سوم    طرح نمونه‌گیری: ۱٫ نظریه نمونه‌گیری احتمالی                  برآورد پارامتر                   آزمون فرضیه صفر ۲٫ روش‏های نمونه‌گیری احتمالی ۱٫( تصادفی ساده ۲٫  سیستماتیک ۳٫ طبقه‏بندی ۴٫  خوشه‏ای چندمرحله‏ای ۳٫ جامعه آماری ۴٫ حجم نمونه‌
منابع: دواس ۱۳۹۷،‌ پیمایش در تحقیقات‌اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی. نایبی، هوشنگ، ۱۳۹۳، تحلیل داده‏های تحقیقات کمی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. نایبی، هوشنگ، ۱۳۸۵، ”منطق نمونه‏گیری در پیمایش‏های اجتماعی“،  نامه صادق، شماره ۳۰  پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص،۱۰۳-۱۳۰٫ نایبی، هوشنگ، ۱۳۹۳،  برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی، تهران، نشر نی.   Carmines, E، & R، Zeller, (1979)، Reliability and Validity Assessment, Calif،: Sage، Scheaffer, Richrd، l،, William Mendenhall & Lyman Ott, (2012)، Elementary Survey Sampling, California: Duxbury Press
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن